Informativa sobre el tractament de les dades personals dels candidats. (Art. 13 d.lgs. 196/03)

D'acord amb l'art. 13 d.lgs. 196/03 s'informa als candidats que el tractament de les dades personals proporcionades en enviar el propi currículum vitae té com a única finalitat efectuar la selecció, als efectes d'una eventual inserció a l'empresa. El tractament serà efectuat per mitjà de la utilització de procediments fins i tot informatitzats, en les maneres i dins dels límits necessaris per aconseguir la finalitat esmentada.
L'atorgament d'aquestes dades és facultatiu però és necessari per avaluar els requisits i la possessió dels títols del candidat i la manca de comunicació dels mateixos pot impedir aquesta avaluació. Per tant, en absència del consentiment al tractament per a les modalitats indicades, no serà possible procedir a l'avaluació.
Les dades són gestionats pel personal de Specific kitchen Programari expressament dedicat a aquesta finalitat, i podran ser comunicades a societats externes que col · laboren amb la mateixa per a la selecció del personal. El titular del tractament és la societat és Alejandor Andreo Coma C / Nou d'octubre, 6, 12580 Benicarlo. Als candidats es reconeixen els drets que preveu l'art. 7 del d.lg. n. 196/2003, en particular, el dret d'accedir a les pròpies dades personals, de demanar la seva rectificació, actualització i cancel · lació, si són incomplets, errònies o han estat recollits en violació de la llei, així com d'oposar-se al seu tractament per motius legítims, dirigint les sol · licituds a SKS a l'adreça indicada. En el currículum es prega indicar només les dades necessàries per avaluar el propi perfil, evitant introduir dades sensibles (relatius, en particular, a la salut, conviccions religioses i opinions polítiques). Les dades i el Currículum Vitae seran conservats per un període màxim de cinc anys per avaluar futures insercions a l'empresa, excepte expressa negació del candidat.